1000 Vārdu: Latviešu valodas leksikas minimums ar tulkojumu...

1000 Vārdu: Latviešu valodas leksikas minimums ar tulkojumu krievu un angļu valodā

Bušs Ojārs, Baldunčiks Juris.
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
Rīga, Zinātne. 1991. 48 lpp. ISBN 5-7966-0711-1Лексический минимум латышского языка с переводом на русский и английский языки, также содержит русско-латышский указатель. Качество скана хорошее, OCR есть.Основу настоящего латышско-русско-английского словаря лексического минимума составили 1000 наиболее употребительных в повседневной практике слов латышского языка (в словарь не включены интернационализмы, значения
которых в латышском и русском языках совпадают). Данный запас слов позволяет осуществлять общение в быту, а также является достаточной основой для дальнейшего освоения латышского языка в процессе самообучения. При отборе слов были использованы самоучители латышского языка и частотные словари. Однако словник «1000 слов» существенно отличается от прямых или косвенных рекомендаций других подобных изданий, так как авторы главным критерием отбора считали частоту употребления слов в разговорной речи; составленный по такому принципу словник дополнен наиболее употребительной лексикой публицистического стиля.Главная задача издания «1000 слов» — помощь в освоении латышского языка на начальной стадии его изучения: словарь дает не только перевод латышских слов на русский язык и русских (с помощью указателя) — на латышский язык, но и в какой-то мере обозначает лексический минимум, необходимый для элементарного овладения языком. Словарь может быть использован для освоения латышского языка и в других странах, для чего он снабжен английским переводом. Это дает в свою очередь возможность овладеть лексическим минимумом при обучении английскому языкуŠīs latviešu-krievu-angļu leksikas minimuma vārdnīcas pamatu veido aptuveni 1000 latviešu valodas vārdu, kas ir visbiežāk lietotie dažādās ikdienas situācijās (vārdnīcā tikpat kā nav iekļauti internacionālismi, kuru nozīme latviešu un krievu valodā ir adekvāta). Šāds vārdu krājums dod iespēju elementāri sazināties sadzīvē, tas arī ir pietiekams pamats tālākai valodas apguvei pašmācības ceļā ar tā dēvēto lasīšanas metodi. Vārdu atlasē kā palīglīdzeklis izmantotas latviešu valodas pašmācības grāmatas un biežuma vārdnīcas. Tomēr kopumā «1000 vārdos» iekļautais leksikas krājums diezgan jūtami atšķiras no citos iz devumos tieši vai netieši rekomendētā, jo autori ir centušies pirmām kārtām ņemt vērā vārdu lietošanas biežumu latviešu sarunvalodā, nedaudz papildinot atbilstoši šai ievirzei veidoto vārdu krājumu ar visnepieciešamāko publicistikas
leksiku.Vārdnīcas «1000 vārdu» galvenais uzdevums ir palīdzēt latviešu valodas apguves sākumstadijā, turklāt ne tikai dodot tulkojumu (gan no latviešu valodas krievu valodā, gan — ar rādītāja palīdzību — arī no krievu valodas latviešu valodā), bet arī aptuveni fiksējot tā vārdu krājuma apjomu un robežas, ar kuru valodas apguve ir jāsāk. Lai vārdnīcu varētu izmantot latviešu valodas
apguvei arī ārzemēs, tā veidota trīsvalodīga, pievienojot angliskos tulkojumus. Līdz ar to šī vārdnīca var noderēt arī angļu valodas mācīšanas procesā.
Categories:
Language:
latvian
ISBN 10:
5796607111
ISBN 13:
9785796607114
File:
PDF, 2.02 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
latvian0
Read Online
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms